Програма

Тринадесета конференция за педиатри и ОПЛ

„Спешна педиатрия”

13-15 октомври 2023

гр. Поморие к-с Wave Resort

Сепсисът в детска възраст:

 1. Съвременни представи за сепсиса в детска възраст (класификация, предразполагащи фактори, етиология, патогенеза, клинични изяви)
 2. Микробиологична диагностика на сепсиса
 3. Неонатален сепсис
 4. Септичен шок
 5. Мултиорганна недостатъчност при сепсис
 6. Бактериален менингит в детска възраст
 7. Хематогенен остемиелит и остеоартрит
 8. Бактериален ендокардит
 9. Съвременно лечение на сепсиса:

1-ва част: Начална реанимация, Инфузионно-трансфузионна терапия, Елиминиране на патогена (антимикробна терапия),

2-ра част: Лечение на мултироганната недостатъчност, инотропна и вазоактивна терапия, поддържане доставката на кислород, коригиране дисфункцията на крайните органи:  респираторна дисфункция, ендокринна дисфункция, стомашно-чревна дисфункция и хранителна подкрепа, бъбречна дисфункция, дисфункция на ЦНС и ПНС, хематологична дисфункция

 1. Септични инфекции у имунокомпрометирани пациенти

Съвременни диагностични и терапевтични методи в педиатричната практика:

 1. Новиди диагностични методи в детската гастроентерология (матнитно-резонансна ентерокграфия, контрасна коремна ехография, еластография и капсулна ентероскопия)  – И. Янков
 2. Въможности на Кардио МРТ
 3. Възможности на мултидетекторна компютър-томографски генерирана виртуална бронхоскопия
 4. УЗ диагностика на някои спешни състояния в педиатрията
 5. Субституираща терапия при първични имунодефицитни състояния с подкожен имуноглобулин
 6. Пренатална диагностика на ВСМ
 7. Интервенционално лечение на сърдечни малформации при деца и възрастни
 8. Вакуум-асистирана технология за лечение на рани в детска възраст
 9. Съвременни възможности за ФИД в малката детска възраст
 10. Неинвазивни методи за диагностика на възпалението в дихателната система
 11. ЕЕГ мониторинг при деца в критично състояние
 12. Приложение на кетогенната  диета при метаболитен синдром – И. Паскалева
 13. Евокираните потенциали в невропедиатрията

Вариа:

 1. Биологично лечение с Омализумаб на неадекватно контролираната тежка алергична бронхилна астма
 2.  „Специфика на терапията и ролята на фармацевта при педиатрични пациенти с астма“
 3. Лекарствени взаимодействия в условията на спешната педиатрия
 4. Съвременни постановки в лечение на острите отравяния у децата
 5. ЕКГ промени при деца с остри отравяния
 6. Препоръки за поведение при остри тежки отравяния с ТЦА
 7. Неглежираното дете – Тимонова
 8. Психоанализ на конфиктните ситуации в условията на детско спешно отделение
 9. Нови антибиотици: механизми за преодоляване на антибиотичната резистентност или повишаване на антибактериалната активност

Постерна сесия „Интересни клинични случаи“